VÍTEJTE V NOVÉ ÉŘE PÉČE O VLASY

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ upravuje svými podmínkami používání těchto webových stránek (dále jen "Web"), za které odpovídá společnost VMV GROUP DE SERVICIOS Y GESTION S.L., (dále jen "VMV GROUP DE SERVICIOS Y GESTION S.L."), (dále jen "VMV GROUP DE SERVICIOS Y GESTION S.L."). VMV COSMETIC GROUP), zapsaná v obchodním rejstříku v Barceloně na straně B-254399, svazek 34911 a list 100, s CIF B62938584 a sídlem v obci Llissá de Vall, 08185 Barcelona, Španělsko, v P.I. Cantallops, Av. de Cantallops, s/n, která je správcem domén patřících do skupiny společností uvedených v následujícím odkazu:

 https://vmvcosmeticgroup.com/

Používání těchto webových stránek vyžaduje výslovný souhlas uživatele s každým z ustanovení uvedených v tomto právním oznámení, jakož i s každým z upozornění nebo zvláštních ustanovení stanovených pro uzavírání smluv o určitých službách, produktech nebo používání oblastí webových stránek.

V případě, že uživatel nesouhlasí s ustanoveními tohoto právního upozornění, musí se zdržet přístupu a/nebo používání služeb a/nebo obsahu, který je mu na těchto stránkách k dispozici, a musí tyto stránky opustit.

VMV COSMETIC GROUP si vyhrazuje právo upravit toto PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ jednoduchým zveřejněním příslušných změn, aby se s nimi uživatelé mohli seznámit.

V případě, že je některé ustanovení obsažené v těchto všeobecných podmínkách prohlášeno za zcela nebo částečně neplatné nebo neúčinné, má tato neplatnost nebo neúčinnost vliv pouze na takové ustanovení nebo jeho část, která je neplatná nebo neúčinná, a všeobecné podmínky zůstávají v platnosti ve všech ostatních ohledech a takové ustanovení nebo jeho část, která je dotčena, se považuje za nezařazené.

1.- POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Uživatel se zavazuje nepoužívat Stránky k činnostem, které jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy, veřejným pořádkem, a obecně je používat v souladu s podmínkami uvedenými v tomto právním oznámení. Stejně tak se uživatel zavazuje neprovádět reklamní nebo komerční využití zasíláním zpráv pod falešnou identitou. 

VMV COSMETIC GROUP vystupuje výhradně jako strana odpovědná za stránky jako poskytovatel informační služby v rámci svých vlastních služeb a neodpovídá za obsah, který mohou uživatelé v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami odeslat nebo zveřejnit, přičemž za jeho pravdivost a zákonnost odpovídá výhradně uživatel.

VMV COSMETIC GROUP může přerušit službu stránek, kterou uživatel používá, a okamžitě ukončit vztah s uživatelem, pokud zjistí jakékoli používání stránek nebo některé ze služeb na nich nabízených, které lze považovat za odporující tomu, co je uvedeno v tomto právním oznámení.

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Celá tato webová stránka: text, obrázky, ochranné známky, grafika, loga, tlačítka, softwarové soubory, barevné kombinace, jakož i struktura, výběr, uspořádání a prezentace jejího obsahu jsou chráněny zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví a jejich reprodukce, šíření, veřejné sdělování a přeměna, s výjimkou osobního a soukromého použití, je zakázána.

VMV COSMETIC GROUP nezaručuje, že obsah je přesný nebo bezchybný a že jeho volné použití uživatelem neporušuje práva třetích stran. Použití nebo zneužití těchto stránek a jejich obsahu je na vlastní nebezpečí uživatele.

Stejně tak je zakázáno reprodukovat, přeposílat, kopírovat, přenášet nebo znovu vysílat informace obsažené na Stránkách, ať už za jakýmkoli účelem a jakýmikoli prostředky, bez předchozího povolení od. VMV COSMETIC GROUP.

 3.- ODKAZY

Stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Stránky patřící třetím stranám nebyly přezkoumány a nepodléhají kontrole ze strany VMV COSMETIC GROUP.

V každém případě, VMV COSMETIC GROUP nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek ani za opatření přijatá v souvislosti s ochranou vašeho soukromí nebo zpracováním vašich osobních údajů.

VMV COSMETIC GROUP doporučuje, abyste si pečlivě přečetli podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů těchto stránek.

V případě zájmu o aktivaci odkazu na některou ze stránek webu VMV COSMETIC GROUP musí tuto skutečnost sdělit získáním výslovného souhlasu s vytvořením odkazu. 

VMV COSMETIC GROUP si vyhrazuje právo vznést námitku proti aktivaci odkazů na své webové stránky.

4.- NEZLETILÍ

VMV COSMETIC GROUP upozorňuje plnoleté uživatele, kteří mají na starosti nezletilé osoby, že je jejich výhradní odpovědností určit, které služby a/nebo obsah jsou či nejsou vhodné pro jejich věk.

VMV COSMETIC GROUP informuje je, že existují počítačové programy, které umožňují filtrování, blokování a omezování přístupu k určitému obsahu a službám, takže rodiče nebo opatrovníci mohou například rozhodnout, ke kterému obsahu a službám na internetu mají nezletilí přístup a ke kterému nikoli.

5.- POVINNOSTI

VMV COSMETIC GROUP nenese přímou ani sekundární odpovědnost za:

  • Kvalita služby, rychlost přístupu, správné fungování a dostupnost a nepřetržitost provozu stránek.
  • Škody, které mohou být způsobeny na zařízení uživatele používáním Stránek.
  • případy, kdy třetí strana v rozporu se zavedenými bezpečnostními opatřeními získá přístup ke zprávám nebo je použije k přenosu počítačových virů.
  • Vady a nedostatky jakéhokoli druhu v přenášeném, šířeném, uloženém nebo zpřístupněném obsahu.
  • Zákonnost, spolehlivost a užitečnost obsahu, který uživatelé přenášejí prostřednictvím webových stránek nebo služeb na nich nabízených, jakož i jejich pravdivost nebo přesnost. VMV COSMETIC GROUP nekontroluje, jak uživatelé stránky používají, ani nezaručuje, že tak činí v souladu s ustanoveními tohoto oznámení.

Příkladem a bez omezení je odpovědnost uživatele:

  • o obsahu jimi zadaných údajů, zejména o údajích a informacích zadaných a zaslaných do. VMV COSMETIC GROUPprostřednictvím Stránek nebo na Stránkách.
  • z provádění jakéhokoli druhu nezákonné, škodlivé, škodlivé a/nebo poškozující činnosti.
  • Z opatrovnictví vašeho uživatelského jména a hesloÚdaje nesmí být předávány třetím stranám, aby se zabránilo krádeži identity nebo poskytnutí nepravdivých či nesprávných údajů.

6.- ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme pro vás zvláštní odkaz, kde se můžete podrobně seznámit s našimi ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

7.- KANÁL STÍŽNOSTÍ VMV COSMETIC GROUP 

Kanál pro oznamovatele je nezbytnou součástí systému dodržování předpisů skupiny VMV Cosmetic Group, neboť je jedním z procesů zavedených k zajištění účinného uplatňování předpisů a pokynů Kodexu chování.

Tento kanál je také prostředkem, který pomáhá zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším třetím stranám anonymně a důvěrně nahlásit jakékoli porušení Kodexu chování a/nebo platných zákonů, kterého si všimli.

Oddělení pro dodržování předpisů se bude obdrženými stížnostmi zabývat pečlivě a neprodleně, bude podporovat jejich ověřování a prosazovat opatření k jejich řešení. Všechny informace budou analyzovány objektivně, nestranně a důvěrně.

Informace se poskytují výhradně těm oblastem, jejichž spolupráce je nezbytná pro ověřovací řízení, aby nedošlo k poškození výsledku vyšetřování nebo dobrého jména dotčených osob.

Osoby, které nahlásí skutečnosti nebo stopy do kanálu pro oznamovatele, nebudou vystaveny odvetným opatřením ani nebudou v důsledku takového oznámení vystaveny jiným nepříznivým důsledkům.

Kanál pro stížnosti je k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce na webových stránkách. https://vmvcosmeticgroup.com/denuncias/. 

Stížnost můžete zaslat také e-mailem na následující e-mailovou adresu: canaldedenuncias@vmvcg.com.

8.- FÓRUM

Toto právní upozornění je napsáno ve španělštině a podléhá platným španělským právním předpisům. V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího z používání nabízených služeb nebo obsahu webových stránek se strany s přijetím ustanovení uvedených v tomto právním oznámení obracejí na příslušné soudy a tribunály v Barceloně.